Informace pro pozůstalé

Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.

Pro Pečky a Zruč nad Sázavou - k objednání pohřbu vezměte prosím s sebou:

• občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
• občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
• oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prádlo a vrchní oblečení, nikoli obuv)
• fotografii zemřelé(ho),chceme-li ji použít např. na parte
• v případě rozloučení v obřadní síni nebo jinde - zálohová platba (hotovost)
• v případě rozloučení bez obřadu - platba celkového plnění (hotovost)
• Rozloučení bez obřadu - zesnulý je převezen do krematoria, kde proběhne kremace, popř. uložení do hrobu bez účasti příbuzných či přátel.

Čtěte pozorně - důležité informace

oblečení pro zesnulé vezměte s sebou na pohřební službu (prádlo a vrchní oblečení, nikoli obuv)
podklad pro projev smutečního řečníka přinést do Pohřební služby
úmrtní list vydá matrika příslušná dle místa úmrtí
po obdržení faktury za pohřeb je možné ji uhradit:
- v hotovosti na pohřební službě
- přiloženou složenkou
- převodem na účet (č.ú. je v záhlaví faktury a var. symb. je číslo faktury)
- možnost platby kartou Visa, Visa electron, MasterCard, Maestro, JCB a Diners Club

urna s popelem i doklad o zpopelnění bude k vyzvednutí 30 dní po zpopelnění
urna s popelem bude vydána pouze tomu kdo předloží kopii faktury za pohřeb (ne objednávky)
notář k pozůstalosti Vás vyzve sám, zařizuje matrika
k sepsání žádosti o vdovský (vdovecký, sirotčí) důchod se dostavte na Okresní správu sociálního zabezpečení dle místa bydliště a vezměte s sebou tyto doklady
platný občanský průkaz, oddací list, úmrtní list a poslední výměry důchodů žadatele i zemřelého.
K žádosti o sirotčí důchod ještě navíc případné potvrzení o studiu

při změně stavu (vdovec, vdova) zažádat o nový občanský průkaz (zažádat si do 14 dnů od obdržení úmrtního listu)

Reklamační řád

Na základě zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu jednotného postupu pro uplatňování reklamací zboží a služeb poskytovaných Pohřební službou Jeřábek, spol. s r.o. je vydán tento reklamační řád s platností od 16.11.2017.

1. U zboží na provozovnách prodávaného a realizovaných kamenických prací, je lhůta pro uplatnění reklamace max. 24 měsíců. Spotřebitel je povinnen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl.

2. U výrobků a služeb přímo určených k provedení pohřbu je lhůtou pro uplatnění reklamace z povahy věci skutečnost pohřbení. Nejvhodnějším uplatněním takové reklamace je podání bezprostředně u organizátora pohřbu.

3. Veškeré reklamace na zboží a služby je možno uplatnit na kterékoli provozovně dodavatele, tj. Poděbrady, Husova 60/26; Čáslav, Poštovní 595; Kutná Hora, Česká 989 a Kolín 2, Kmochova 15. Tam bude vydáno písemné potvrzení o přijetí reklamace, které bude obsahovat kontaktní údaje spotřebitele, datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení. V případě, že nebude možno rozhodnout namístě, bude uveden termín vyjádření k uplatněné reklamaci – nejvýše 30 dní.

4. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Tyto informace jsou uvedeny povinně na internetových stránkách vypravitele – prodávajícího.

5. Pohřební služba neodpovídá za škody a újmy majetkové či nemajetkové povahy, vznikly-li takové okolnosti zásahem na ni nezávislým a nepředvídatelným v důsledku tzv. vyšší moci.

Ukládání popela

Doporučujeme přinést neodkladně schránku s popelem k evidenci provozovatele veřejného pohřebiště.
Hrobník nám urnu následně uloží do našeho hrobového místa na veřejném pohřebišti.
Neoprávněné otevření hrobu může být kvalifikováno jako trestný čin a evidence uren uložených na hřbitově je zákonná povinnost. 

Pokud si urnu nikdo nevyzvedne:

provozovatel pohřební služby je nucen:

• uložit urnu do depozitáře
• rok leží urny v úschově
• poté zpravidla obešle pohřební služba příbuzné pozůstalé
• poté pohřební služba vsype popel do společného hrobu
• nebo zajistí smísení popela v obecním hrobě na veřejném pohřebišti

Upozornění:
Popel již nikdy nelze ze společného hrobu vyjmout.
Urnu je třeba vyzvednout, po předložení kopie faktury za pohřeb, nejpozději do měsíce po zpopelnění.

Pohřbení

Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:

• v konečné úpravě
• v oblečení do šatů nebo rubáše
• v uložení do rakve

Rakev s lidskými pozůstatky je poté:

• uložena do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti
• nebo zpopelněna v žárovišti krematoria

Jiné způsoby pohřbení, podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dovoleny.
Zákon stanovuje další činnosti spojené s pohřbením, které smí vykoná­vat pouze živnostníci s koncesí a provozovatelé veřej­ných pohřebišť.

Pracovní volno

Na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
Dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
Jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela(ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
Poznámka: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance. 

Pohřebné

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč náležející osobě, která vypravila pohřeb:

• nezaopatřenému dítěti
• nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nezaopatřené dítě je dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě.
Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení a to na předepsaném formuláři (formulare.mpsv.cz).

Nechce-li nikdo vypravit pohřeb

Pohřbívací povinnost má obec.
Toto sociální pohřbení je hrazené z rozpočtů obcí. Obec má ale právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, ev. státu.

Zdroj MMR 

Kontakty PS Jeřábek Poděbrady
Obřadní síň Poděbrady